Ledighet för elev

Information till vårdnadshavare
I skollagen(2010:800) regleras begreppet ledighet i det 7 kap 18§:
” En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.”

På Broholmskolan gäller följande riktlinjer:
Kortare ledighet, färre än tre dagar, kan beviljas av klassföreståndaren.
Vid ansökan om längre ledighet, fler än två sammanhängande dagar, ska anvisad blankett fyllas i av vårdnadshavare samt lämnas till klassföreståndaren som tillstyrker eller avstyrker ledigheten, därefter går blanketten vidare till rektor som tar beslut.
Ledighet beviljas inte om inte särskilda skäl framkommer under tid då nationella prov genomförs (sk ämnesprov).
Ledighet beviljas inte om inte särskilda skäl framkommer, bedöms av rektor, vid skolans temaredovisningar (1gg/termin).
Utifrån Skolverkets rekommendation kring elevs ledighet uppmanar vi vårdnadshavare att vid kontakt med Musikskolan framföra önskan om undervisning utanför skoltid.
Samtliga beslut gällande ledighet ovan ska fattas utifrån en samlad bedömning av en enskild elevs situation.