Kvalitetsarbete och resultat

Resultat

Broholmskolan förespråkar transparens och öppenhet gällande skolors kvalitet och resultat. Årligen presenteras Broholmskolans utveckling och resultat i skolans kvalitetsrapport. Då Skolverket inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå redovisar vi här våra egna resultat för avgångseleverna på grundskolan vårterminen 2020.

Broholmskolan hade läsåret 2019/2020 9,7 elever/lärare och 94,6% av lärarna har pedagogisk högskoleexamen.

Kvalitetsarbete

På Broholmskolan arbetar vi systematiskt med att ständigt förbättra vår verksamhet. Vi vill att vår verksamhet ska hålla en hög kvalitet i alla avseenden. I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi delat in verksamheten i fyra områden och de är:

  • Strategi och Ekonomi
  • Resultat- och måluppfyllelse
  • Elevhälsoarbete
  • Arbetsmiljö (här ingår bla värdegrundsarbete)

Varje område följs upp genom den plan som finns i respektive områdes årshjul. Inom arbetsmiljön finns två årshjul (Samverkan/Skyddskommitté och Värdegrundsarbete). Huvudman, skolledning och personal arbetar med alla områden utifrån sina delar i respektive områdes årshjul.

I de utvecklingsområden som identifieras i det systematiska kvalitetsarbetet arbetar vi utifrån vårt kvalitetshjul.

Ständiga förbättringar

Kvalitetsrapporten för läsåret 19/20  kan du läsa här.