Erasmus+

Broholmskolan har blivit beviljade projektmedel för att bedriva två olika projekt inom Erasmus+ under läsåren 2018/2019 och 2019/2020. Det ena projektet vänder sin till personalen och det innebär att personal får möjlighet att fortbilda sig inom andra EU-land och ingår i programmet Erasmus+ Mobilitet. Det andra projektet innebär ett utbytesprojekt för elever, här kommer elever från Broholmskolan att få möjlighet att besöka skolor i andra EU-länder för att lära mer om digitalisering i klassrummet. Detta projekt ingår i programmet Erasmus+ Utbyte.

Erasmus+ Mobilitet

Broholmskolan har även under 2019/2020 blivit beviljade projektmedel för fortbildning inom fyra olika områden:
Kreativ undervisning, Psykisk hälsa, Barn i behov av särskilt stöd och digitalisering.

Projektet pågår under läsåret 2019/2020 och 13 st av skolans personal ska fortbildas i England och Spanien. Syftet med projektet är att dels få en inblick i andra länders skolsystem, men framförallt att få ta del av andra länders erfarenheter när det gäller just ovan nämnda utvecklingsområden. Våra förväntningar är att vi ska få ta del och lära av erfarenheter och sedan omsätta det som passar till vår egen verksamhet.

Erasmus+ Utbyte

Broholmskolan kommer under två läsår framåt ingå i ett utbytesprojekt för elever i åk 8. Broholmskolan är partnerskola i projektet Technology Enhanced Classroom  som koordineras av Malcolm Arnold Academy i England. Projektet går ut på att dela med sig av olika länders/skolors erfarenhet och tillsammans arbeta fram en god teknologisk praktik för klassrummet. Partnerskolorna kommer förutom från Sverige och England, från Island, Italien och Spanien.

Projektet innebär tre elevutbyten och däremellan arbete på hemmaplan. Utbytena kommer att vara i England (januari 2019), Sverige (oktober 2019) och Spanien (mars 2020), vid varje tillfälle kommer 10 elever från varje land att delta. Broholmskolan ska stå som värd vid ett utbyte och det gör att fler elever från oss kan vara delaktiga vid det tillfället. Vi känner oss privilegierade som får visa upp vår vackra stad med omnejd och ser fram emot värdskapet.