Likabehandlingsplan

Plan mot kränkande och diskriminerande behandling

Broholmskolans förhållningssätt
På vår skola ska all bli positivt sedda, känna sig trygga och betydelsefulla.
Vi agerar och reagerar för att alla alltid ska visa ömsesidig respekt mot varandra. Vuxen mot barn, barn mot vuxna, barn mot barn och vuxen mot vuxen.

Vad är kränkande behandling och diskriminering?
Kränkningarna kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara upprepande.
Att bli kränkt är att bli utsatt för negativa handlingar, så som fysiska handlingar, kommentarer, utfrysning, texter eller bilder.
Diskriminering är när en person missgynnas på grund av: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder samt religion eller annan trosuppfattning.

Så här arbetar vi förebyggande

 • Alla jobbar aktivt med eleverna med t ex kompissamtal, vänskapsövningar, samarbetsövningar, enkäter, brevbok eller dagbok och värderingsövningar.
 • Vi integrerar yngre elever med äldre genom storsamlingar, lägerskola, temaarbete, studiebesök och gemensamma friluftsdagar.
 • Vid varje klassråd och elevråd återkommer en punkt där elever och vuxna tar upp hur det är på skolan, i klassrummet, på rasten och på fritids. Det som ventileras där tar de vuxna regelbundet upp på arbetslagsmöten.
 • Det finns vuxna med vid förflyttningar, i omklädningsrum och på raster. Det egna ansvaret ökar successivt med mognad och ålder.
 • Information och diskussion vid föräldramöten om vårt arbete med likabehandlingsplanen.

 Skolan strävar mot att…

 • Alla elever känner en trygghet för alla vuxna.
 • Alla vuxna har gemensamma normer och ett gemensamt förhållningssätt.
 • Alla vuxna är lyhörda för signaler om något inte står rätt till.
 • Alla elever känner sig trygga i vad kränkande behandling och diskriminering är och att de vågar påkalla vuxnas uppmärksamhet när det händer.

Åtgärder vid misstanke om diskriminering eller kränkande behandling

 1. Ansvarig pedagog/ lärare genomför samtal med berörda elever.
 2. Vid konstaterande att diskriminering eller kränkande skett så agerar vi enligt följande: Samtalet dokumenteras och vid behov kontaktas vårdnadshavare. Ärendet anmäls till rektor som ansvarar för att anmäla ärendet vidare till huvudman.
 3. En överenskommelse mellan eleverna upprättas.
 4. Ärendet tas upp på arbetslagsmötet i berörda arbetslag under elevvårdspunkten.
 5. Ansvarig personal följer upp och utvärderar åtgärder med berörda elever inom två veckor.

Vid en grov kränkning/diskriminering anmäls ärendet till rektor som ansvarar för att anmäla ärendet vidare till huvudman. Ett team kallas in bestående av rektor, skolsköterska, kurator, lärare och eventuellt fritidspedagog. De träffas och blir informerade av ansvarig pedagog/lärare. Detaljplan upprättas för varje enskilt fall (ansvarsområden, kontakter, tidsplan mm).

Exempel på detaljplan:

 1. Personal runt eleverna informeras.
 2. Insamling av information genom iakttagelser, samtal med den/de som har utsatts. Materialet dokumenteras.
 3. Samtal med den/de som kränker, samtalen dokumenteras.
 4. Telefonkontakt med vårdnadshavare till de berörda eleverna tas samma dag.
 5. Samtal med berörda vårdnadshavare och elever, samtalen dokumenteras och en handlingsplan upprättas.
 6. Flera uppföljningssamtal, varav det första ska ske senast 2 veckor efter det att handlingsplan/kontrakt skrivits. Uppföljningen återkopplas till vårdnadshavare.
 7. All skriftlig dokumentation lämnas till rektor. Fortgår en kränkning, som personalen på skolan inte har kompetens att hantera tar rektor beslut om ytterligare åtgärder som t.ex. polisanmälan och anmälan till Socialtjänsten.