Likabehandlingsplan

Plan för att motverka kränkningar, trakasserier och diskriminering
Vi arbetar enligt FN:s barnkonvention, skollagen 6 kap och diskrimineringslagen.

Broholmskolans förhållningssätt
På vår skola ska all bli positivt sedda, känna sig trygga och betydelsefulla. värdegrundsarbetet är ständigt pågående i verksamheten genom vår regel:

Att visa ömsesidig respekt mot varandra! Att alla vuxna reagerar och agerar så fort vi ser eller hör något som inte är OK!

Främjande, förebyggande och åtgärdande
Likabehandlingsarbetet drivs på tre plan genom främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. De främjande och förebyggande delarna av Likabehandlingsarbetet handlar om att bygga goda relationer, skapa trygghet, tillhörighet, studiero och arbeta för hälsa och välmående. Vad som ingår i det främjande och förebyggande arbetet beskrivs i Plan för Broholmskolans hälsofrämjande arbete och Årscykel hälsofrämjande arbete. Dessutom finns en Hälsotrappa med specificerat innehåll för såväl respektive årskurs som för fritidshemmet.
I Likabehandlingsplanen kan du läsa om vårt åtgärdande arbete om kränkningar, trakasserier eller diskriminering skulle uppstå. Alla klasser går igenom planen på Broholmskolans årliga Må-Bra-Vecka.

Vad är kränkande behandling och diskriminering?
Vad innebär kränkande behandling, trakasserier och diskriminering?
Kränkning/kränkande behandling, diskriminering och trakasserier kan ske vid enstaka tillfälle eller upprepat. Det är att bli utsatt för ett beteende som är oönskat och gör att du känner dig ledsen, rädd, förolämpad, hotad eller illa behandlad.
Diskriminering regleras i diskrimineringslagen, det är alltid kopplat till någon av de sju diskrimineringsgrunderna nedan. Diskriminering förutsätter en obalans i maktförhållande, ex lärare mot elev, om båda/samtliga inblandade är barn/elever på samma skola klassas handlingen som trakasserier.

De sju diskrimineringsgrunderna:
1. Funktionsnedsättning
2. Ålder
3. Kön
4. Könsöverskridande identitet eller uttryck
5. Sexualitet
6. Etnisk tillhörighet
7. Religion eller annan trosuppfattning

När en händelse inte kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna ovan så klassas det istället som en kränkning eller kränkande behandling. En kränkning är ett övergrepp, där en grupp eller en person kränker en annan persons värdighet. Det regleras i skollagen och kan till exempel vara kopplat till fritidsintressen, kroppsform, musikstil mm.
För den som är utsatt spelar det ingen roll om det är kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. Det viktiga är att utsattheten upphör.

 Skolan strävar mot att…

 • Alla elever känner sig trygga med alla vuxna på skolan.
 • Alla vuxna har gemensamma normer och ett gemensamt förhållningssätt.
 • Alla vuxna är lyhörda för signaler om något inte står rätt till.
 • Alla elever vet vad kränkande behandling, trakasserier och diskriminering innebär och vågar påkalla vuxnas uppmärksamhet när det händer.

Åtgärder vid misstanke om diskriminering eller kränkande behandling

 1. Ansvarig pedagog/lärare genomför samtal med berörda elever.
 2. Vid konstaterande att diskriminering eller kränkande skett så agerar vi enligt följande: Samtalet dokumenteras och vid behov kontaktas vårdnadshavare. Ärendet anmäls till rektor som ansvarar för att anmäla ärendet vidare till huvudman.
 3. En överenskommelse mellan eleverna upprättas.
 4. Ärendet tas upp på arbetslagsmötet i berörda arbetslag under elevvårdspunkten.
 5. Ansvarig personal följer upp och utvärderar åtgärder med berörda elever inom två veckor.

Vid en grov kränkning/diskriminering anmäls ärendet till rektor som ansvarar för att anmäla ärendet vidare till huvudman. Ett team kallas in bestående av rektor, skolsköterska, kurator, lärare och eventuellt fritidspedagog. De träffas och blir informerade av ansvarig pedagog/lärare. Detaljplan upprättas för varje enskilt fall (ansvarsområden, kontakter, tidsplan mm).

Exempel på detaljplan:

 1. Personal runt eleverna informeras.
 2. Insamling av information genom iakttagelser, samtal med den/de som har utsatts. Materialet dokumenteras.
 3. Samtal med den/de som kränker, samtalen dokumenteras.
 4. Telefonkontakt med vårdnadshavare till de berörda eleverna tas samma dag.
 5. Samtal med berörda vårdnadshavare och elever, samtalen dokumenteras och en handlingsplan upprättas.
 6. Flera uppföljningssamtal, varav det första ska ske senast 2 veckor efter det att handlingsplan/kontrakt skrivits. Uppföljningen återkopplas till vårdnadshavare.
 7. All skriftlig dokumentation lämnas till rektor. Fortgår en kränkning, som personalen på skolan inte har kompetens att hantera tar rektor beslut om ytterligare åtgärder som t.ex. polisanmälan och anmälan till Socialtjänsten.