Klagomålshantering

Handlingsplan klagomålshantering

Enligt nya skollagen kap 4 § 7-8 ska det finnas skriftliga rutiner kring klagomålshantering. Nedan finns rutiner samt ärendets gång.

  • Handlingsplan för klagomålshantering anslås också på skolans lärplattform Schoolity under fliken Vår skola.
  • Blankett för anmälan om klagomål kan hämtas genom denna länk. Klagomålshantering Anmälan
  • Klagomål ska inlämnas till Huvudman eller Rektor som diarieför dokumentet, gör en första bedömning om ärendet ska utredas vidare och i så fall vem som ska ansvara för utredningen.
  • Ärendet redovisas vid nästkommande styrelsemöte.
  • Huvudman, Rektor eller speciallärare återkopplar till den som klagat och redovisar om åtgärder har vidtagits och i så fall vilka.
  • Eventuella åtgärder dokumenteras på bifogad svarsblankett.