Stadgar

 Simons minnesfond

Bakgrund

Simon Hulins minnesfond grundades 2012 till minne av eleven Simon Hulin som efter kort tids sjukdom gick bort våren 2008. Grundplåten till fonden lades då Broholmskolan anordnade ett Simonlopp 2011 där skolans elever deltog genom att springa ett visst antal varv och därigenom samla in medel från egna sponsorer. Resultatet blev en ansenlig summa och under 2011 inköptes bla böcker, spel och glasscheckar till Lekterapin på sjukhuset i Skövde samt spel, lekmaterial, grillar m.m. till Almers hus i Varberg. Då det fortfarande fanns pengar kvar och efter önskemål från Simons föräldrar bestämdes det att en fond till minne av Simon skulle upprättas. Hur medel ur fonden ska delas ut finns reglerat i minnesfondens stadgar.

Stadgar Simonfonden

 

§ 1 Medlen i Simon Hulins minnesfond skall användas för:

Uppmuntran till elev vid längre sjukdomstillstånd
Bidrag till rekreation/nöjesresa för elev med allvarligare sjukdom eller vid allvarlig sjukdom i familjen
Uppmuntran till elev som är en förebild vad det gäller kamratskap och/eller visat god kamratanda
Bidrag till verksamhet i offentlig eller statlig regi som arbetar med sjukvård för barn-och ungdomar

§ 2 Fonden förvaltas av Broholmskolans ledningsgrupp under Simon Hulins minnesfonds styrelses ansvar.

 

§ 3 Fonden är öppen för insättning av gåvor från privatpersoner, föreningar och företag. Till fonden är ett bankgirokonto anslutet.

 

§ 4 Elever inskrivna på Broholmskolan kan söka eller nomineras till medel ur fonden. Styrelsen kan dessutom besluta om utdelning utifrån vad som beskrivs i fondens stadgar, se § 1.

 

§ 5 Beslut om utdelning fattas av Broholmskolans ledningsgrupp tillsammans med elevrådets ordförande. Styrelsen består av fem personer varav två skall vara representanter från skolans elevråd och övriga tre skall vara från ledningsgruppen. Fondens styrelse beslutar årligen om fördelning av utdelning till ansökningar dels om ev utdelningar till verksamheter som finns beskrivna under § 1. Då dessa beslut fattas skall minst tre styrelseledamöter vara närvarade varav minst en representant från eleverna.

 

§ 6 Ansökan om medel insändes skriftligen till: Simon Hulins minnesfond

c/o Broholmskolan

Mellbygatan 21

531 51 Lidköping Två ansökningstillfällen om året finns 15 april och 15 oktober. Beslut om utdelning sker senast en månad efter varje ansökningstillfälle.

 

§ 7 Om styrelsen beslutar att avveckla Simon Hulins minnesfond och medel finns kvar skall dessa skänkas till Barncancerfonden och forskning kring PNET.