Kvalitetsarbete och resultat

Resultat

Broholmskolan förespråkar transparens och öppenhet gällande skolors kvalitet och resultat. Årligen presenteras Broholmskolans utveckling och resultat i skolans kvalitetsrapport. Då Skolverket inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå redovisar vi här våra egna resultat för avgångseleverna på grundskolan vårterminen 2020.

Kvalitetsarbete

På Broholmskolan arbetar vi systematiskt med att ständigt förbättra vår verksamhet. Vi vill att vår verksamhet ska hålla en hög kvalitet i alla avseenden. I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi delat in verksamheten i fyra områden och de är:

  • Strategi och Ekonomi
  • Resultat- och måluppfyllelse
  • Elevhälsoarbete
  • Arbetsmiljö (här ingår bla värdegrundsarbete)

Varje område följs upp genom den plan som finns i respektive områdes årshjul. Inom arbetsmiljön finns två årshjul (Samverkan/Skyddskommitté och Värdegrundsarbete). Huvudman, skolledning och personal arbetar med alla områden utifrån sina delar i respektive områdes årshjul.

I de utvecklingsområden som identifieras i det systematiska kvalitetsarbetet arbetar vi utifrån vårt kvalitetshjul.

Ständiga förbättringar

Kvalitetsrapporten för läsåret 19/20  kan du läsa här.