Likabehandlingsplan

Broholmskolans förhållningssätt
På vår skola ska all bli positivt sedda, känna sig trygga och betydelsefulla.
Vi jobbar för att alla alltid ska visa ömsesidig respekt mot varandra. Vuxen mot barn, barn mot vuxna, barn mot barn och vuxen mot vuxen.

Vad är kränkande behandling och diskriminering?
Kränkningarna kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara upprepande.
Att bli kränkt är att bli utsatt för negativa handlingar, så som fysiska handlingar, kommentarer, utfrysning, texter eller bilder.
Diskriminering är när en person missgynnas på grund av: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder samt religion eller annan trosuppfattning.

Så här arbetar vi förebyggande

 • Alla jobbar aktivt med eleverna med t ex kompissamtal, vänskapsövningar, samarbetsövningar, enkäter, brevbok eller dagbok och värderingsövningar.
 • Vi integrerar yngre elever med äldre genom storsamlingar, lägerskola, temaarbete, studiebesök och gemensamma friluftsdagar.
 • Vid varje klassråd och elevråd återkommer en punkt där elever och vuxna tar upp hur det är på skolan, i klassrummet, på rasten och på fritids. Det som ventileras där tar de vuxna regelbundet upp på arbetslagsmöten.
 • Det finns vuxna med vid förflyttningar, i omklädningsrum och på raster. Det egna ansvaret ökar successivt med mognad och ålder.
 • Information och diskussion vid föräldramöten om vårt arbete med likabehandlingsplanen.

 Skolan strävar mot att…

 • Alla elever känner en trygghet för alla vuxna.
 • Alla vuxna har gemensamma normer och ett gemensamt förhållningssätt.
 • Alla vuxna är lyhörda för signaler om något inte står rätt till.
 • Alla elever känner sig trygga i vad kränkande behandling och diskriminering är och att de vågar påkalla vuxnas uppmärksamhet när det händer.

Åtgärder vid kränkande behandling
Om en kränkning av elev/elever sker vid enstaka tillfällen, tar klassläraren upp detta med de berörda eleverna och eventuellt föräldrarna.
Om en kränkning/diskriminering upprepas så upprättas en handlingsplan.
Exempel på handlingsplan:

 1. Samtal med den som känner sig kränkt.
 2. Samtal med den som har kränkt.
 3. Vid behov samtal med vårdnadshavare.
 4. En överenskommelse mellan eleverna upprättas.
 5. Överenskommelsen utvärderas inom två veckor.

Vid en grov kränkning/diskriminering kallas ett team bestående av rektor, skolsyster, kurator, lärare och eventuellt fritidspedagog in. De träffas och blir informerade av klassläraren. Detaljplan upprättas för varje enskilt fall (ansvarsområden, kontakter, tidsplan mm).
Exempel på detaljplan:

 1. Personal runt eleverna informeras.
 2. Insamling av information genom iakttagelser, samtal med den/de som har utsatts.
 3. Samtal med den/de som kränker.
 4. Telefonkontakt med vårdnadshavare till de berörda eleverna tas samma dag.
 5. Samtal med berörda vårdnadshavare och elever, handlingsplan upprättas.
 6. Flera uppföljningssamtal, varav det första skall ske senast 2 veckor efter det att handlingsplan/kontrakt har skrivits.
 7. Fortgår en kränkning, som personalen på skolan inte kan hantera skall exempelvis psykolog, sociala myndigheter eller polis kontaktas.