Klagomålshantering

Handlingsplan klagomålshantering

Enligt nya skollagen kap 4 § 7-8 ska det finnas skriftliga rutiner kring klagomålshantering. Nedan finns rutiner samt ärendets gång.

  • Detta dokument anslås på skolans hemsida och på Schoolity så att alla elever och föräldrar får kännedom om skolans handlingsplan gällande klagomålshantering.
  • Dokument för klagomålshantering ska vid anmodan lämnas ut av rektor eller speciallärare.
  • Klagomål ska inlämnas till rektor som diarieför dokumentet, gör en första bedömning samt utreder om och vem som ska utreda klagomålet vidare.
  • Rektor redovisar ärendet vid nästkommande styrelsemöte.
  • Rektor eller speciallärare återkopplar till den som klagat och redovisar om och ev vilka åtgärder som kommer att/har vidtagits.
  • Ev åtgärder dokumenteras på bifogad blankett.